Verde pentru România!

Verde pentru România!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Verde pentru România! Solicităm urgentarea votului în Camera Deputaților, for decizional, a Legii privind regimul juridic al plantei canabis, al substanțelor și preparatelor ce conțin canabis, utilizate în scop medical.

Mai jos regăsiți textul Legii privind regimul juridic al plantei canabis, al substanțelor și preparatelor ce conțin canabis, utilizate în scop medical, votata in noiembrie 2019 de către Senatul Romaniei.

CAPITOLUL I. Dispoziții generale

Art. 1

(1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea şi tranzitul pe teritoriul naţional, în scop medical, ale plantelor de canabis și ale substanțelor preparate pe baza acestor plante, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Planta de canabis și substanțele preparate pe baza acesteia, utilizate în scop medical, sunt supuse şi altor dispoziţii normative aplicabile substanţelor şi preparatelor de uz uman sau veterinar, în măsura în care acestea nu contravin prezentei legi.

Art. 2

Prin prezenta lege, se înființează Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical (denumită, în continuare „Agenția Națională privind Canabisul”), în subordinea Ministerului Sănătății. Competențele, modalitatea de organizare și funcționare a sa se stabilesc prin normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

Art. 3

În înțelesul prezentei legi, termenii şi expresiile utilizate au următoarea semnificație:

(a) prescripţie medicală – document scris, semnat şi parafat de un medic care recomandă un tratament medical unui pacient clar identificat şi care autorizează eliberarea de către farmacist a unei cantităţi determinate de medicamente, preparate sau substanțe care conțin canabis, astfel cum sunt prevăzute în anexa prezentei legi;

(b) transport – operaţiune de deplasare a unor bunuri dintr-un loc în altul sau, după caz, cantitatea de plante de canabis, substanţe şi preparate ce conţin canabis, autorizată pentru o singură operaţiune de transport;

(c) transportator – persoana fizică sau juridică autorizată în scopul efectuării transportului;

(d) uz medical – utilizarea pe bază de prescripţie medicală licită a medicamentelor, preparatelor sau substanțelor care conțin canabis, prevăzute în anexa prezentei legi;

(e) medic specialist – persoana fizică, ce deține o diplomă de medic, eliberată de o instituție de invățământ superior medico-farmaceutic acreditată din România și un certificat de medic specialist, eliberat de Ministerul Sănătății sau persoană fizică ce deție o diplomă, un certificat sau un alt titlu în medicină, eliberate conform normelor Uniunii Europene de statele membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană sau presoana fizică ce deține o diplomă, un certificat sau un alt titlu în medicină, dobândite într-un stat terț și recunoscute de unul dintre statele membre prevăzute anterior ori echivalate în România; în conformitate cu prevederile prezentei legi, sintagma „medic specialist” face referire, în măsura în care se aplică dispozițiile normative, și la noțiunea de „medic veterinar”.

(f) pacient – persoană care suferă de o boală sau de o afecțiune și care se află sub tratament la îndrumarea medicului specialist; în conformitate cu prevederile prezentei legi, sintagma „pacient” face referire, în măsura în care se aplică dispozițiile normative, și la pacienții care suferă de o boală sau de o afecțiune și care se află sub tratament la îndrumarea medicului veterinar.

(g) plante – plantele care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, originare din România ori procurate din import;

(h) preparat – o soluţie sau un amestec, oricare ar fi starea lui fizică, conţinând canabis; acest termen desemnează, de asemenea, una ori mai multe substanţe ce conțin canabis, divizate în unităţi de administrare ori utilizate în analizele de laborator;

(i) abuz – consumul de canabis, de medicamente, substanţe şi preparate ce conţin canabis în afara unei prescripţii medicale;

(j) fabricare – toate operaţiile, altele decât producerea, care permit obţinerea de canabis, inclusiv purificarea şi transformarea substanţelor ce conțin canabis în alte substanţe psihotrope sau stupefiante; acest termen cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decât cele care sunt efectuate pe bază de prescripţie medicală într-o farmacie;

(k) producere – operaţia care constă din culegerea plantei de canabis, a canabisului şi a răşinii de canabis din plantele care le produc;

(l) producător – persoana fizică sau juridică ce realizeză operații de producere;

(m) fabricant – persoana fizică sau juridică ce realizează operații de fabricare;

(n) planta de canabis – toate speciile din genul Canabis.

(o) canabis – vârful florifer sau fructifer al canabisului (exceptând semințele și frunzele care nu sunt însoțite de vârfurile ramurilor) și a cărui rășină n-a fost extrasă, oricare ar fi întrebuințarea lor;

(p) cultivare fără drept – acțiunea de a cultiva planta de canabis fără a avea autorizația și avizul prevăzute de prezenta lege și fără a îndeplini condițiile impuse de aceasta.

Art. 4

Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul şi distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea, importul, exportul şi tranzitul pe teritoriul naţional, în scop medical, ale plantelor de canabis, substanţelor şi preparatelor din canabis prevăzute în anexă sunt permise numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege și de normele metodologice de punere a sa în aplicare și în conformitate cu reglementările naționale și europene în materie.

CAPITOLUL II. Dispoziții privind cultivarea

Art. 5.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, stabilește, prin Ordin, condițiile de cultivare a plantei de canabis și criteriile privind calitatea culturilor.

Art. 6

(1) Cultivarea fără drept a plantelor de canabis, indiferent dacă se urmărește un scop medical, este interzisă.

(2) Este permisă cultivarea plantelor de canabis numai dacă prelucrarea se realizează în vederea utilizării în scop medical și în scop de cercetare științifică și numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti și cu avizul Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și în baza normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite autorizația pentru cultivarea plantelor de canabis în vederea utilizării în domeniul medical într-un termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

(4) În baza autorizației emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical emite avizul în vederea cultivării plantelor de canabis în scop medical, într-un termen ce nu poate depăși 30 de zile de la depunerea documentației în baza căreia a fost emisă autorizația și a autorizației emise de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu articolul 8.

(5) Proprietarul, posesorul sau deţinătorul cu orice titlu al unui teren cu destinaţie agricolă sau cu orice altă destinaţie are obligaţia să distrugă plantele prevăzute la alineatul (1) care ar putea creşte spontan pe terenul respectiv. Costurile distrugerii plantelor spontane şi a culturilor neautorizate se suportă de către proprietarul, utilizatorul sau deţinătorul terenului, după caz.

Art. 7

(1) Autorizarea pentru cultivarea plantelor de canabis, în vederea utilizării în domeniul medical, se realizează anual de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti. Modelul autorizaţiei este prevăzut în normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti comunică până la data de 15 mai direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor de canabis în scop medical, emise pentru anul în curs.

(3) Până la data de 15 mai, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti comunică situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) formaţiunii centrale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(4) Pentru eliberarea autorizației pentru cultivarea plantelor de canabis, în vederea utilizării în domeniul medical și în domeniul cercetării științifice, cultivatorii trebuie să depună la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti o cerere, al cărei model este prevăzut în normele metodologie de punere în aplicare a prezentei legi. Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente, în original și copie:

(a) actul constitutiv al persoanei juridice;

(b) titlul de proprietate sau, după caz, procese-verbale / adeverințe de punere în posesie sau alte acte doveditoare ale utilizării legale a suprafeței de teren;

(c) contractele de valorificare a producţiei în vederea utilizării în domeniul medical a plantelor de canabis;

(d) raportul privind îndeplinirea condițiilor de cultivare a plantei de canabis și a criteriilor privind calitatea culturilor, în conformitate cu prevederile articolului 5.

(e) documente care atestă că desfăşoară o activitate ştiinţifică în domeniul cercetării medicale, în situaţia cultivării plantelor de canabis în vederea utilizării în domeniul ştiinţific ori tehnic.

(5) Autorizaţia pentru cultivarea plantelor de canabis în vederea utilizării în domeniul medical se emite cultivatorului pentru suprafaţa determinată în documentele prevăzute la alin. (4) lit. b).

(6) Pentru situaţia în care, datorită naturii activităţii solicitantului, este necesară autorizarea pentru mai multe activităţi dintre cele prevăzute la alin. (4), se vor anexa la cerere, după caz, documentele corespunzătoare fiecărei situaţii.

(7) După înregistrarea şi verificarea cererilor, precum şi a autenticităţii documentelor prezentate pentru autorizare, de către reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, se eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor de canabis.

(8) Autorizaţiile pentru cultivare se eliberează într-un termen de 30 de zile de la solicitare.

(9) După emiterea autorizației pentru cultivare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale înaintează documentația prevăzută la articolul 7 alineatul (4), împreună cu autorizația pentru cultivare către Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, în vederea avizării.

Art. 8

(1) Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical analizează documentația primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în special raportul privind îndeplinirea condițiilor de cultivare a plantei de canabis și a criteriilor privind calitatea culturilor, în conformitate cu prevederile articolului 5 și cu normele metodologice de punere în aplicare a acestei legi.

(2) Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical emite avizul pentru cultivare într-un termen de 30 de zile de la primirea documentației de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(3) Dacă apreciază că este necesar pentru avizare, Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical poate solicita documente suplimentare de la persoana juridică interesată de cultivare. În această situație, avizul se emite într-un termen de 30 de zile de la primirea documentelor suplimentare.

(4) Modalitatea de avizare și modelul avizului sunt prevăzute în normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

Art. 9

(1) Până la data de 15 mai a fiecărui an, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale comunică Ministerului Sănătății, Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical şi Agenţiei Naţionale Antidrog o situaţie privind estimarea necesarului de plante de canabis din producţia internă pentru anul calendaristic următor, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, după consultări cu Ministerul Sănătății, înaintează estimarea necesarului anual de plante de canabis din culturi interne şi import organului internaţional de control.

CAPITOLUL III. Dispoziții privind controlul respectării regimului juridic stabilit prin prezenta lege

Art. 10

(1) Orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o operaţiune cu plante de canabis, substanţe şi preparate ce conțin canabis se află sub controlul şi supravegherea Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Controlul şi supravegherea de către Agenție se exercită prin verificarea documentelor şi prin inspecţii, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Prin excepție de la prevederile alineatului (1), cultivarea plantelor de canabis în vederea utilizării în domeniul medical se află sub controlul și supravegherea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, sub controlul și supravegherea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și sub controlul și supravegherea Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical. Inspecţia culturilor de plante de canabis se efectuează de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi structurilor teritoriale ale acestuia, precum și de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și de către personalul responsabil de control din cadrul Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, după caz, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Sunt supuse controlului şi supravegherii prevăzute la alin. (1) şi trusele de prim ajutor care conţin substanţe și preparate din canabis, aflate în mijloacele de transport aerian, naval şi în ambulanţe.

(5) În unităţile medico-farmaceutice de producţie ori în alte locuri autorizate unde se desfăşoară operaţiuni licite cu canabis, atunci când există indicii de încălcare a activităţii legale cu acesta, specialiştii din cadrul formaţiunii specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se adresează specialiştilor din cadrul Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical care exercită astfel de atribuţii, potrivit legii, în vederea verificării situaţiilor sesizate. Verificările se realizează în comun, de către reprezentanții celor două instituții, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV. Dispoziții privind producerea, fabricarea, depozitarea şi distribuţia plantelor de canabis, substanţelor şi preparatelor ce conțin canabis

Art. 11

(1) Activitățile de producere, fabricare, depozitare, comerţ, intermediere, deţinere şi distribuire, în vederea utilizării în domeniul medical, a plantelor de canabis, substanţelor şi preparatelor ce conțin canabis sunt interzise fără autorizația eliberată de Ministerul Sănătății, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de prezenta lege și de nomele metodologice de punere în aplicare a acesteia.

(2) Eliberarea autorizației pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se face într-un termen de cel mult 30 de zile, după verificarea spaţiului, personalului şi mijloacelor tehnice destinate desfăşurării operaţiunilor solicitate, în condiţiile și în forma stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Încetarea activităţii, precum şi orice modificare a situaţiei care a justificat eliberarea autorizaţiei se notifică autorităţii emitente, înainte de a fi efectuată, în termenul şi în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Valabilitatea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alineatul (1) nu poate depăşi termenul autorizaţiei de funcţionare.

(5) Autorizarea, de către Ministerul Sănătății, a operaţiunilor prevăzute la alineatul (1) se realizează dacă utilizarea plantelor de canabis, a substanţelor şi a preparatelor ce conțin canabis este limitată în vederea utilizării în domeniul medical și în domeniul cercetării științifice. Modelele autorizaţiilor sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) După autorizare, Ministerul Sănătății înaintează documentația în baza căreia s-a obținut autorizația, împreună cu autorizația către Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 12

(1) Pentru activitățile de producere a substanțelor ce conțin canabis în vederea utilizării în domeniul medical, cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente, în original și copie:

(a) actul constitutiv al persoanei juridice;

(b) lista de substanţe care urmează a fi produse şi/sau fabricate, menţionându-se pentru fiecare cantitatea şi destinaţia;

(c) curriculum vitae al persoanei responsabile şi actul de studii care conferă competenţă în acest domeniu;

(d) cazierul judiciar al persoanei responsabile;

(e) memoriul tehnic;

(f) declaraţie referitoare la măsurile de protecţie fizică a substanţelor ce conțin canabis.

(2) După caz, pot fi solicitate şi alte documente suplimentare, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de punere în aplicare.

(3) Într-un termen ce nu poate depăși 30 de zile de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la completarea dosarului, se programează inspecţia pentru verificarea spaţiului, personalului şi mijloacelor tehnice destinate desfăşurării operaţiunilor solicitate a fi autorizate.

(4) În baza raportului favorabil de inspecție, într-un termen de 30 zile, Ministerul Sănătății emite autorizația pentru producerea substanțelor ce conțin canabis în vederea utilizării în domeniul medical, în două exemplare, dintre care unul se înmânează solicitantului.

Art. 13

(1) Pentru activitățile de fabricare a preparatelor ce conțin canabis în vederea utilizării în domeniul medical, cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente, în original și copie:

(a) actul constitutiv al persoanei juridice;

(b) autorizaţia de fabricaţie emisă de Agenţia Naţională a Medicamentului, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi;

(c) curriculum vitae al farmacistului sau medicului responsabil pentru activitatea cu substanţe ce conțin canabis şi diploma de licenţă;

(d) cazierul judiciar al farmacistului sau medicului responsabil pentru activitatea cu substanţe ce conțin canabis;

(e) lista preparatelor pe bază de canabis ce urmează a fi fabricate;

(f) declaraţie referitoare la măsurile de protecţie fizică a substanţelor ce conțin canabis.

(2) Într-un termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la completarea dosarului, Ministerul Sănătății emite autorizația pentru fabricarea preparatelor ce conțin canabis, în două exemplare, dintre care unul se înmânează solicitantului.

(3) Autorizația de fabricare prevăzută la alineatul (1) se eliberează anual, în limita cantității aprobate de Ministerul Sănătății.

Art. 14

Pentru evidenţa producătorilor şi a fabricanţilor de substanţe şi preparate ce conțin canabis în vederea utilizării în domeniul medical şi a cultivatorilor de plante de canabis în scop medical, Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical elaborează Registrul Naţional Unic al acestora, în baza datelor transmise de Ministerul Sănătății și de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Registrul Național Unic se publică pe site-ul Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical. Structura și cuprinsul Registrului Național Unic sunt prevăzute în normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

Art. 15

(1) Pentru activitățile de depozitare și distribuire a plantelor de canabis, a substanțelor și a preparatelor ce conțin canabis în vederea utilizării în domeniul medical, cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente, în original și copie:

(a) actul constitutiv al persoanei juridice;

(b) autorizaţia de funcţionare a depozitului;

(c) curriculum vitae al farmacistului sau medicului responsabil pentru activitatea cu substanţe ce conțin canabis şi diploma de licenţă;

(d) cazierul judiciar al farmacistului sau medicului responsabil pentru activitatea cu substanţe ce conțin canabis;

(e) declaraţie referitoare la măsurile de protecţie fizică a substanţelor ce conțin canabis.

(2) Autorizația de depozitare şi distribuire a plantelor de canabis, a substanţelor şi preparatelor ce conțin canabis are valabilitate 5 ani, la expirarea căreia se poate solicita reînnoirea acesteia pe perioade succesive de câte 5 ani.

(3) În situaţia în care autorizaţia de funcţionare a solicitantului a fost eliberată pe o perioadă determinată, valabilitatea autorizaţiei prevăzută la alin. (1) nu poate depăşi termenul autorizaţiei de funcţionare.

Art. 16

(1) Orice modificare a situaţiei care a justificat eliberarea autorizaţiei se notifică înainte cu 15 zile autorităţii emitente.

(2) În acelaşi termen se notifică şi încetarea activităţii, precum şi situaţia şi destinaţia stocului de plante de canabis și de substanţe şi preparate ce conțin canabis.

(3) În cazul încetării activității solicitantului, autorizaţia originală se depune, în termen de 15 zile de la notificare, autorităţii emitente.

(4) Eliberarea unei noi autorizaţii în caz de pierdere sau distrugere este condiţionată de dovada publicării anunţului într-un cotidian de circulaţie naţională şi de prezentarea documentaţiei prevăzute de dispozițiile prezentei legi.

Art. 17

(1) Ministerul Sănătăţii, după consultarea Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical și în baza datelor colectate de aceasta, aprobă pentru fiecare an cantităţile estimate din plantele de canabis și din diferitele substanţe şi preparate ce conțin canabis pe care orice cultivator, producător, fabricant, distribuitor, importator sau exportator autorizat are dreptul să le cultive, să le producă, să le fabrice, să le importe ori să le exporte, în vederea utilizării în domeniul medical. Aceste limite pot fi modificate, dacă este necesar, în cursul anului, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Orice producător, fabricant sau importator autorizat are dreptul să producă, să fabrice și, respectiv, să importe numai cantităţile de substanţe şi preparate necesare operaţiunii aprobate și limitate la utilizarea în domeniul medical și al cercetării științifice.

(3) În vederea aprobării prevăzute la alineatul (1), producătorii, fabricanţii şi importatorii transmit anual Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical estimările cantităţilor diferitelor substanţe şi preparate pe care le produc, le fabrică sau le importă, în vederea utilizării în domeniul medical.

Art. 18

(1) Statul, prin Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, achiziționează toată producția internă de plante de canabis, substanțe și preparate ce conțin canabis și asigură distribuirea acestora către persoanele autorizate conform legii, potrivit dispozițiilor cuprinse în normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

(2) Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical stabilește, anual, prețul de achiziție pentru plantele de canabis, substanțele și preparatele prevăzute la alineatul (1), în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL V. Dispoziții privind importul și exportul substanțelor și preparatelor ce conțin canabis

Art. 19

(1) Sunt interzise importurile și exporturile substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în și din România cu încălcarea prevederilor prezentei legi și a legislației naționale și europene în materie.

(2) Importurile și exporturile substanțelor și preparatelor ce conțin canabis se realizează exclusiv de către stat, prin intermediul Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

Art. 20

Documentele comerciale, documentele de vamă sau de transport, precum şi alte documente de expediere trebuie să indice numele substanţelor aşa cum acestea figurează în tabelele convenţiilor internaţionale şi, după caz, denumirea comercială a preparatelor, cantităţilor exportate de pe teritoriul naţional sau care urmează a fi importate, numele şi adresele exportatorului, ale importatorului şi cele ale destinatarului.

Art. 21

(1) Toate transporturile care intră sau ies de pe teritoriul României sunt însoțite de autorizațiile prevăzute în normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

(2) Transporturile ce intră sau ies de pe teritoriul României fără a fi însoţite de autorizaţiile prevăzute la alineatul (1), precum şi cele care nu sunt conforme autorizaţiilor sunt reţinute de autorităţile competente, până la justificarea legitimităţii transportului sau până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune confiscarea transportului respectiv.

Art. 22

(1) Birourile vamale de frontieră şi birourile vamale de interior pentru importul sau exportul de substanţe ori preparate ce conțin canabis, în vederea utilizării în domeniul medical, sunt stabilite de autoritatea vamală competentă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Dispozițiile prezentei legi privind importul și exportul substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în vederea utilizării în domeniul medical se completează cu normele care reglementează importul și exportul la nivel național și european.

CAPITOLUL VI. Dispoziții privind transportul plantelor de canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conțin canabis

Art. 23

(1) Unităţile autorizate şi transportatorii autorizaţi de către Ministerul Transporturilor sunt obligaţi să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute de prezenta lege.

(2) Transportul se efectuează cu îndeplinirea următoarelor obligaţii:

(a) este însoţit de documentele prevăzute de lege, în condițiile prevăzute în normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi;

(b) plantele de canabis și preparatele ce conțin canabis sunt transportate în containere cu sigilii nefalsificabile şi care să permită controlul;

(c) orice circumstanţe care ar permite traficul ilegal trebuie comunicate autorităţilor competente în cel mai scurt timp.

CAPITOLUL VII. Dispoziți privind achiziționarea, utilizarea și distribuirea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis

Art. 24

(1) În conformitate cu prevederile art. 18, statul, prin Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, achiziționează toată producția internă de plante de canabis, substanțe și preparate ce conțin canabis și asigură distribuirea acestora către persoanele juridice autorizate, potrivit dispoziţiilor art. 10 și urm. din prezenta lege.

(2) Persoanele juridice autorizate conform legii pot să achiziţioneze plante de canabis, substanțe și preparate ce conțin canabis numai prin intermediul Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, la prețul prestabilit, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și cu cele cuprinse în normele metodologice de punere în aplicare a acesteia.

(3) Farmaciile cu circuit deschis şi farmaciile cu circuit închis îşi desfăşoară activitatea cu plante de canabis, substanţe şi preparate ce conțin canabis, în baza autorizaţiei de funcţionare, conform prevederilor prezentei legi și a legislației în vigoare la nivel național și european.

(4) Farmaciile, unitățile sanitare, cabinetele medicale, spitalele care desfășoară activități cu plante de canabis, substanțe și preparate care conțin canabis, în baza autorizaţiei de funcţionare, trebuie să asigure evidenţa şi condiţiile de protecţie fizică a acestor substanţe şi preparate, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și ale normelor metodologice de punere în aplicare.

(5) În unitățile prevăzute de dispozițiile alineatelor (3) și (4), activitatea cu plantele de canabis, substanţele şi preparatele ce conțin canabis se desfăşoară de către farmacistul sau medicul specialist anume desemnat ori de înlocuitorul acestuia.

Art. 25

(1) Plantele de canabis, preparatele şi substanţele ce conțin canabis pot fi utilizate în scop medical numai pe baza prescripţiilor medicale, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și cu cele ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Prescrierea plantelor de canabis, substanţelor şi preparatelor ce conțin canabis se face în baza unor formulare speciale, securizate, sau în condici de prescripţii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii acestora, în cadrul unităţilor sanitare umane sau veterinare, în condiţiile prevăzute de dispozițiile prezentei legi și ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Eliberarea plantelor de canabis, substanţelor şi preparatelor ce conțin canabis fără prescripţie medicală este interzisă.

Art. 26

(1) Prescripţia medicală pentru plantele de canabis, substanțele și preparatele ce conțin canabis poate fi emisă, pentru tratamentul în ambulatoriu, de medicii specialiști sau, după caz, medici veterinari, în scop medical, oricărui pacient în legătură cu care medicul specialist consideră necesar preparatul respectiv ca tratament.

(2) Responsabilitatea pentru aprecierea necesităţii şi legitimităţii utilizării în actul medical a acestor preparate, precum şi pentru prescrierea lor corespunzătoare revine în totalitate medicului specialist care face prescrierea.

(3) Prescripţia medicală pentru plantele de canabis și preparatele ce conțin canabis se emite în patru exemplare, destinate pacientului, farmaciei şi, după caz, casei de asigurări de sănătate; un exemplar rămâne în carnetul de prescripţii al medicului specialist care a completat prescripţia.

(4) În situaţia în care plantele de canabis sau preparatele se prescriu contra cost, exemplarul destinat casei de asigurări de sănătate se anulează şi rămâne în carnetul de prescripţii al medicului specialist care a completat prescripţia.

(5) Prescripțiile se completează în mod integral și lizibil.

(6) Orice modificare a conținutului prescripției trebuie confirmată prin semnătura și ștampila medicului specialist emitent. Modificările pot fi efectuate cu condiția neafectării lizibilității prescripției. O prescripție medicală nu poate cuprinde mai mult de două modificări.

(7) Prescripția pentru plantele de canabis, substanțele și preparatele ce conțin canabis trebuie prezentată la farmacie într-un termen care să nu depășească 10 zile de la data prescrierii. În cazul neprezentării prescripţiei în termenul menționat, plantele sau preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decât în baza altei prescripţii.

(8) Prescripția medicală poate cuprinde o cantitate de plante de canabis sau preparate ce conțin canabis necesară tratamentului pentru cel mult 30 de zile.

(9) La cererea pacientului, cantitatea de plante sau preparate poate fi eliberată fracționat, în cel mult 3 tranşe, din aceeaşi farmacie, în perioada de valabilitate a prescripţiei, cu condiţia confirmării, pe cele două exemplare ale prescripţiei, a cantităţilor ridicate. În situaţia în care eliberarea fracţionată este determinată de lipsa plantelor sau preparatului din farmacie, aceasta este obligată să procure preparatul în cel mult două zile lucrătoare.

(10) Pentru același pacient, o nouă prescripție medicală poate fi emisă înainte de cele 30 de zile de către medicul specialist, în condițiile în care, în timpul tratamentului, apar modificări în starea de sănătate a pactientului, care impun schimbarea dozei sau a preparatului.

(11) În condițiile în care dispozițiile alineatului (10) sunt aplicabile în sensul diminuării dozei sau schimbării preparatelor, respectivele preparate se returnează la farmacia care le-a eliberat, în baza unui proces-verbal de predare-primire, întocmit în trei exemplare, cu următoarea destinaţie: un exemplar rămâne la farmacie, un exemplar, la persoana care a returnat plantele sau medicamentele şi un exemplar însoţeşte plantele sau medicamentele până la distrugerea acestora.

(12) Persoanele care deţin formulare pentru prescrierea plantelor de canabis, preparatelor și/sau substanţelor ce conțin canabis au obligaţia de a asigura protecţia fizică a acestora, precum şi a exemplarelor completate, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și ale normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia.

(13) Orice sustragere, pierdere sau distrugere accidentală de formulare se anunţă imediat de către medicul specialist la direcţia de sănătate publică de la care a ridicat formularele, care comunică acest fapt Colegiului Farmaciştilor din România, şi, după caz, Colegiului Medicilor Veterinari din România, pentru a informa farmaciile.

Art. 27

(1) Plantele de canabis, substanţele și preparatele ce conțin canabis pot fi prescrise pacienţilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, de către:

(a) medicii specialiști titulari ai autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

(b) medicii veterinari titulari ai autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pacienţii aflaţi în tratament cu plante de canabis, preparate sau substanțe ce conțin canabis pot deţine cantitatea prescrisă numai în baza prescripţiei medicale.

(3) Plantele de canabis și medicamentele care conţin substanţe sau preparate ce conțin canabis, obţinute pe bază de prescripţie medicală, rămase neutilizate, vor fi distruse conform procedurilor stabilite prin dispozițiile prezentei legi și ale normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia.

Art. 28

(1) În unităţile sanitare cu farmacie proprie, eliberarea plantelor de canabis, a preparatelor și/sau substanțelor ce conțin canabis se face pe baza înscrierii în condicile de prescripţii medicale sau în condicile de aparat, destinate exclusiv acestui scop, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Personalul mediu sanitar care manipulează sau administrează plante de canabis, preparate și/sau substanțe ce conțin canabis înregistrează zilnic în registrul de evidenţă al secţiei, pe bază de semnătură, mişcarea plantelor, preparatelor și/sau substanțelor care au fost administrate pacienţilor. Administrarea plantelor de canabis, preparatelor și/sau substanțelor ce conțin canabis se face în prezenţa medicului specialist sau a unui alt cadru medical desemnat de acesta, care va contrasemna registrul de evidenţă al secţiei, în condițiile prevăzute de normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

(3) Unitățile sanitare care nu au farmacii proprii și care se aprovizionează prin unități farmaceutice autorizate pot procura plante de canabis, preparate și/sau substanțe ce conțin canabis numai pe bază de condici de aparat, destinate exclusiv acestui scop, în conformitate cu prevederile cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 29

(1) Cantitatea de plante de canabis, substanțe sau preparate ce conțin canabis, deținută de călătorii internaționali pentru tratamentul personal nu se consideră export / import.

(2) Persoanele fizice aflate pe teritoriul României care, în baza unei prescripții medicale, au nevoie de tratament pe bază de plante de canabis, preparate sau substanțe ce conțin canabis și doresc să călătorească în alt stat trebuie să solicite medicului specialist emiterea unui certificat pentru deținerea plantelor de canabis, preparatelor sau substanțelor respective în scop terapeutic, în condițiile stabilite de normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

(3) Solicitantul are obligația de a prezenta certificatul menționat la alineatul (2) autorității vamale la ieșirea din țară.

(4) Emiterea certificatului menționat la alineatul (2) se face de către medicul specialist într-un termen ce nu poate depăși 2 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute de normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

(5) Cantitatea totală a plantelor de canabis, produselor sau substanțelor ce conțin canabis și care pot fi prevăzute este cea necesară pe durata călătoriei, dar nu mai mult de 30 de zile.

(6) Modelul certificatului medical prevăzut la alineatul (2) se emite de către Ministerul Sănătății, în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

(7) Persoanele prevăzute la alineatul (1), care intră pe teritoriul României cu substanțe sau preparate ce conțin canabis au obligația de a face dovada că le dețin în mod legal, prin prezentarea unei prescripții medicale valabile, a unui certificat medical sau a unui certificat pentru deţinere în scop medical. Cantitatea totală a substanțelor sau preparatelor deţinute nu poate depăşi necesarul de tratament prevăzut în documentul prezentat.

Art. 30

(1) Modalitatea privind prescrierea și eliberarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor farmaceutice ce conțin canabis și modelul de formulare sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Este interzisă deţinerea, în alt scop decât cel prevăzut de prezenta lege, a plantelor de canabis, a substanţelor şi a preparatelor ce conțin canabis, în afară de cazul în care este autorizată, potrivit prevederilor prezentei legi şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 31

Universităţile de medicină şi farmacie, Facultățile de medicină veterinară, Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi societăţile profesionale ori ştiinţifice de specialitate şi alţi furnizori de formare profesională vor lua măsuri pentru organizarea periodică a unor cursuri privind terapia adecvată a durerii şi prescrierea, utilizarea şi regimul juridic al plantelor de canabis, substanţelor şi preparatelor ce conțin canabis.

CAPITOLUL VIII. Dispoziții privind obligaţiile persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni cu plante de canabis, substanţe şi preparate ce conțin canabis

Art. 32

(1) Persoanele juridice autorizate să desfăşoare activităţi de cultivare, producere, fabricare, depozitare, import şi export cu plante de canabis, substanţe şi preparate ce conțin canabis, în vederea utilizării în scop medical, sunt obligate să transmită Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, următoarele documente:

(a) o situaţie lunară a cantităţilor de canabis din fiecare plantă, substanţă şi / sau preparat, cultivate, importate sau exportate, cu indicarea ţării expeditoare şi a ţării destinatare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei luni;

(b) o situaţie recapitulativă a datelor transmise conform lit. (a) privind anul calendaristic trecut, inclusiv situaţia stocului la data de 31 decembrie a acelui an, cel mai târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an;

(c) situaţia privind cantităţile de canabis din fiecare plantă și din fiecare substanţă şi preparat ce conțin canabis, produse sau fabricate, în termenele prevăzute la lit. (a) şi (b);

(d) situaţia privind cantitatea de canabis din fiecare substanţă utilizată pentru fabricare, în termenele prevăzute la lit. (a) şi (b);

(e) o situaţie privind estimarea necesarului de plante de canabis, substanţe şi preparate ce conțin canabis pentru anul calendaristic următor, conform formularelor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cel mai târziu la data de 15 mai a fiecărui an;

(f) o situaţie trimestrială din partea producătorilor, a fabricanţilor şi a distribuitorilor, care să specifice mişcările cantităţilor de plante, substanţe şi preparate ce conţin canabis, la nivel naţional, efectuate în această perioadă.

(2) La cererea Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, persoanele juridice autorizate sunt obligate să transmită în cursul anului situaţii recapitulative după modelul formularelor prezentate în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical colectează, analizează şi comunică Agenţiei Naţionale Antidrog, în vederea centralizării şi transmiterii către organismele internaţionale, toate datele statistice pe care le deţin în legătură cu activităţile reglementate de dispozițiile prezentei legi.

Art. 33

(1) Orice achiziție, transmitere, operațiune de comerț, export, import de plante de canabis, substanțe și preparate ce conțin canabis, în vederea utilizării în domeniul medical, se înregistrează, în momentul efectuării operațiunii, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și cu cele ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Toată documentația se păstrează timp de 5 ani.

(2) Comenzile și facturile care vizează plante de canabis, susbstanțe și preparate ce conțin canabis, în vederea utilizării în scop medical, se efectueză pe formulare separate, în condițiile prevăzute de normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

Art. 34

(1) Orice persoană juridică autorizată care deţine plante de canabis, substanţe şi preparate ce conțin canabis în vederea utilizării în domeniul medical este obligată să asigure condiţii de păstrare şi depozitare conform prevederilor prezentei legi și normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Orice persoană autorizată care deţine plante de canabis și substanţe sau preparate ce conțin canabis, în vederea utilizării în scop medical, este obligată să ia măsuri de pază pentru prevenirea sustragerii acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia.

Art. 35

(1) Plantele de canabis, substanțele și preparatele ce conțin canabis, destinate utilizării în scop medical se pun în circulație numai în ambalaje adecvate, închise şi etichetate, în conformitate cu reglementările legislației în vigoare în materia medicamentelor și cu prevederile normelor metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.

(2) Ambalajele exterioare ale coletelor de expediţie nu trebuie să conţină nici o altă indicaţie în afara numelui şi adreselor expeditorului şi destinatarului, precum şi marca expeditorului.

(3) Eticheta sub care un preparat ce conține canabis este pus în vânzare trebuie să conţină în mod obligatoriu denumirea, cantitatea şi concentraţia de substanţe active, dacă este certificat ecologic conform normelor europene și naționale în vigoare, numărul seriei de fabricaţie, numele unităţii producătoare şi termenul de valabilitate.

(4) Etichetele şi alte suporturi informaţionale, cum sunt prospectele ce însoţesc condiţionările pentru distribuţia en-detail, indică modul de utilizare, precum şi precauţiile ce trebuie luate şi atenţionările ce sunt necesare pentru siguranţa utilizatorului, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Orice publicitate cu privire la substanţele şi preparatele ce conțin canabis este interzisă, în afară de publicaţiile ştiinţifice sau profesionale, recunoscute pe plan naţional, destinate cercetătorilor sau profesioniştilor.

(6) Prin excepție de la dispozițiile alineatului (5), nu sunt asimilate publicității acțiunile și activitățile desfășurate de Universităţile de medicină şi farmacie, Facultățile de medicină veterinară, Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, Ministerul Sănătăţii Publice, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi societăţile profesionale ori ştiinţifice de specialitate şi ale altor furnizori de formare profesională, în vederea desfășurării campaniilor de informare și organizării cursurilor privind terapia adecvată a durerii şi prescrierea, utilizarea şi regimul juridic al plantelor de canabis, substanţelor şi preparatelor ce conțin canabis.

Art. 36

Distrugerea plantelor de canabis, a substanțelor și preparatelor ce conțin canabis identificate ca fiind necorespunzătoare calitativ de către persoana juridică autorizată sau de către Agenţia Naţională a Medicamentului, după caz, cu termen de valabilitate expirat ori care au fost returnate, se efectuează de către o societate autorizată, în baza aprobării de distrugere emise de Ministerul Sănătăţii şi în prezenţa unei comisii a Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, constituite în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL IX. Dispoziții privind sancțiunile

Art. 37

(1) În cazul în care există sau se presupune în mod justificat că există un risc iminent şi grav pentru sănătate, autorităţile sanitare vor adopta măsurile de precauţie, care pot consta în:

(a) blocarea mărfii, retragerea de pe piaţă şi interzicerea utilizării specialităţilor farmaceutice, formulelor magistrale, precum şi suspendarea activităţilor, publicităţii şi închiderea provizorie a centrelor sau serviciilor;

(b) suspendarea elaborării, prescrierii, eliberării şi furnizării de preparate în faza de cercetare clinică sau pentru cercetare pe animale.

(2) În cazul încălcării repetate a prevederilor art. 32 alin. (1) – (2), Ministerul Sănătăţii poate suspenda autorizaţia pentru desfăşurarea activităţilor de producere, fabricare, depozitare, comerţ, intermediere, deţinere şi distribuire, în vederea utilizării în domeniul medical a plantelor de canabis, a substanţelor şi a preparatelor ce conțin canabis pentru o perioadă de 1-3 luni.

Art. 38

(1) Constituie contravenții și se sancționează, după cum urmează:

(a) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5), art. 25 alin (2) – (3), art. 34, și ale art. 35 alin (1) – (4), cu amendă de la 200 lei (RON) la 1000 lei (RON);

(b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin (3), art. 35 alin (5) și ale art. 36, cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

(c) nerespectarea prevederilor art. 32 alin (1) – (2) și ale art. 33, cu amendă de la 5000 lei (RON) la 20.000 lei (RON).

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog şi Agenţiei Naţionale Antidrog.

(3) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 39

Dispozițiile prevăzute în prezentul capitol se completează cu normele în vigoare în materie penală.

CAPITOLUL X. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 40

Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 41

În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înființează Agenția Națională privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical, de către Ministerul Sănătății.

Art. 42

În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

ANEXA privind plantele de canabis, substanțele și preparatele ce conțin canabis prevăzute de prezenta lege

 1. Întrucât convențiile ONU și dreptul internațional nu împiedică utilizarea canabisului sau a produselor și substanțelor ce conțin canabis în tratarea anumitor boli sau afecțiuni din domeniul medical și întrucât, la nivelul UE nu există o limită unanim acceptată privind nivelul maxim de concentrație THC sau CBD admisă pentru utilizarea în domeniul medical (singura reglementare în privința THC fiind disponibilă în cadrul Regulamentului (UE) Nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, care prevede, ca eligibilitate pentru schema de plată de bază, ca tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate să nu depășească 0,2%, procent de care depinde doar sprijinul acordat de UE fermierilor), referirea, în dispozițiile prezentei legi, la „planta canabis” are în vedere toate speciile din genul Canabis, în special componentele canabidiol (CBD) și tetrahidrocanabinolul (THC).
 2. Prezenta lege se referă, în special, la componente precum canabicromenul, canabinolul, acidul canabidiolic, canabigerolul și tetrahidrocanabivarinul, care pot avea efecte neuroprotectoare, pot contribui la scăderea în intensitate a anumitor simptome care îi afectează pe pacienți, precum durerea cronică (în special în caz de cancer), pot determina creșterea apetitului și reducerea pierderii în greutate asociate cu HIV/SIDA, atenuând simptomele tulburărilor mintale cum ar fi psihoza și sindromului Tourette și simptomele epilepsiei sau ale bolii Parkinson, dar și ale bolii Alzheimer, artritei, astmului, cancerului, bolii Crohn și glaucomului, contribuind, totodată, la reducerea riscului de diabet și obezitate și la atenuarea durerilor menstruale.
 3. Prezenta lege permite utilizarea în domeniul medical a acelor componente din planta canabis care se dovedesc a avea efect curativ sau calmant în anumite boli și care se demonstrează a face față nevoilor reale ale pacienților.
 4. Principalele componente ale canabisului, destinate a fi utilizate în scop medical, sunt:

(a) Canabis, rezină de canabis, extracte şi tincturi de cannabis, inclusiv cele care asigură inhalarea și infuzia, dacă aceste proceduri sunt prescrise de medic ca fiind cele mai eficiente;

(b) Tetrahidrocanabinol, izomerii următori şi variantele lor stereochimice, care sunt necesare pentru tratarea bolilor / afecțiunilor din domeniul medical.

 1. Având în vedere faptul că cercetarea și descoperirile în domeniul utilizării canabisului în scop medical se află într-o continuă evoluție, procentul componentelor de CBD și THC benefice diferitelor tratamente cunoscând o creștere galopantă în ultimii ani, cantitățile acestor componente admise prin prezenta lege sunt: THC de maxim 20%; procentul admis de CBD se stabilește prin Ordin al Ministerului Sănătății.
 2. Maximul cantităților procentuale permise în legislația diferitelor state membre UE sunt prevăzute, exemplificativ, în tabelul:

 

Țară Procent maxim CBD Procent maxim THC
Olanda  Nu este reglementat 22%
Republica Cehă Nu este reglementat 21%
Italia Nu este reglementat 22% (prin import de Bedrocan)

Implică-te!   

Verde pentru România! Solicităm urgentarea votului în Camera Deputaților, for decizional, a Legii privind regimul juridic al plantei canabis, al substanțelor și preparatelor ce conțin canabis, utilizate în scop medical.” este o inițiative legislativă. Pentru a fi supusă dezbaterii, trebuie să strângem cel puțin 100.000 de semnături. Pot fi semnatari ai inițiativei legislative cetățenii români, cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la initiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative.

Dacă vrei să te implici în promovarea  inițiative legislative /  vrei  aduci amendamentele textului prezentat, transmite-ne un mesaj prin intermediul secțiunii “Uniți pentru țară” sau pe e-mail, la  contact@votezalina.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *